Khamis, Oktober 28, 2010

Kepimpinan Dalam Islam

I. Definisi Kepimpinan

Kepimpinan merupakan satu ’seni’ yang mengarah kepada suatu proses untuk menggerakkan sekumpulan manusia menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan mendorong mereka bertindak dengan cara yang tidak memaksa yakni kerana mereka mahu melakukannya. Kepimpinan yang baik menggerakkan manusia ke arah jangka panjang, yang betul-betul merupakan kepentingan mereka yang terbaik.

Arah tersebut boleh bersifat umum, seperti penyebaran Islam ke seluruh dunia, atau khusus seperti mengadakan conference atau persidangan mengenai isu tertentu. Walau bagaimanapun, cara dan hasilnya haruslah memenuhi kepentingan terbaik orang-orang yang terlibat dalam pengertian jangka panjang yang nyata. Kepimpinan adalah suatu peranan dan juga merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain.

Pemimpin adalah anggota dari suatu perkumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak sesuai dengan kedudukannya. Seorang pemimpin adalah juga seseorang dalam suatu kumpulan yang diharapkan menggunakan pengaruhnya dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Pemimpin yang jujur ialah seorang yang memimpin dan bukan seorang yang menggunakan kedudukannya untuk memimpin.


Fenomena kepimpinan dapat dijelaskan melalui konsep-konsep dasar berikut:

a) Kepimpinan adalah suatu daya yang mengalir dengan cara yang tidak diketahui antara pemimpin dengan pengikutnya, mendorong para pengikut supaya mengerahkan tenaga secara teratur menuju sasaran yang dirumuskan dan disepakati bersama. Bekerja menuju sasaran dan pencapaiannya memberikan kepuasan bagi pemimpin dan pengikutnya.

b) Kepimpinan juga mewarnai dan diwarnai oleh media, lingkungan, pengaruh dan iklim di mana dia berfungsi. Kepimpinan tidak bekerja dalam ruangan yang hampa, tetapi suasana yang diciptakan oleh pelbagai unsur.

c) Kepimpinan sentiasa aktif, namun boleh berubah-ubah darjatnya, kepentingannya dan keluasan tujuannya. Kepimpinan itu bersifat dinamik.

d) Kepimpinan bekerja menurut prinsip, methodologi dan matlamat yang pasti dan tetap.


II. Kepimpinan yang Efektif

A. Apakah kepimpinan yang efektif?

Kepimpinan yang efektif ialah suatu proses untuk menciptakan wawasan, mengembangkan suatu strategi, membangun kerjasama dan mendorong tindakan. Pemimpin yang efektif:

i) Menciptakan wawasan untuk masa depan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang kelompok yang terlibat.

ii) Mengembangkan strategi yang rasional untuk menuju ke arah wawasan tersebut.

iii) Memperoleh dukungan dari pusat kekuasaan yang bekerjasama, persetujuan, kerelaan atau kelompok kerjanya diperlukan untuk menghasilkan pergerakan itu.

iv) Memberi motivasi yang kuat kepada kelompok inti yang tindakannya merupakan penentu untuk melaksanakan strategi.

Suatu kombinasi dari proses biologi, sosial dan psikologi yang kompleks menentukan potensi kepimpinan seorang individu. Potensi ini harus dibina dengan baik supaya efektif. Bukan sesuatu yang pelik sekiranya seseorang itu memiliki sifat kepimpinan namun tidak memanfaatkannya. Dalam kehidupan manusia yang berbeza-beza, sifat ini mungkin diwujudkan dalam suatu situasi yang bervariasi dan muncul pada tahap yang berlainan. Pelaksanaan kepimpinan dipengaruhi oleh lingkungan dan peluang serta keadaan yang terbatas.

B. Pemimpin, Pengurus dan Pengikut

Pemimpin mengendalikan bawahannya untuk mencapai tujuan dengan motivasi dan teladan peribadi. Pengurus memperoleh tingkah laku yang diinginkan dengan menggunakan kedudukan rasmi mereka yang lebih tinggi dalam struktur organisasi. Pemimpin yang baik menyedari bahawa mereka juga harus menjadi pengikut yang baik. Boleh dikatakan, pemimpin juga harus melapor kepada seseorang atau kelompok. Oleh sebab itu mereka juga harus mampu menjadi pengikut yang baik.

Pengikut yang baik harus menghindari persaingan dengan pemimpin, bertindak dengan setia dan memahami serta menunjung baik idea, nilai dan tingkah laku pemimpin secara konstruktif. Pengikut atau pemimpin terikat dalam suatu hubungan yang terarah. Oleh itu, pemimpin harus sentiasa memberi perhatian pada kesejahteraan anak buahnya. Pengikut pula harus mendukung pemimpin selagi pemimpin berada di landasan yang benar dan lurus.III. Ciri-Ciri Pemimpin Islam

Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh kerana itu, pemimpin hendaklah melayani dan menolong orang lain untuk maju. Beberapa ciri penting yang menggambarkan kepimpinan Islam adalah seperti berikut:

i) Setia pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah.

ii)Tujuan Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok tetapi juga dalam ruang lingkup tujuan Islam yang lebih luas.

iii)Berpegang pada Syariat dan Akhlak Islam. Pemimpin terikat dengan peraturan Islam, boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang pada perintah syariat. Ketika mengendalikan urusannya ia harus patuh kepada adab-adab Islam, khususnya ketika berurusan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tidak sehaluan dengannya.

iv)Pembawa Amanah. Pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah yang disertai dengan tanggungjawab yang besar. Al-Qur’an memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap baik kepada pengikutnya sebagaimana Firman Allah SWT:

“iaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka, nescaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Surah Al-Hajj, ayat 41).

IV. Prinsip-prinsip Dasar Pelaksanaan

Kepimpinan Islam ada tiga prinsip dasar yang mengatur pelaksanaan kepemimpinan Islam: Syura dan Musyawarah, Keadilan, serta Kebebasan Berfikir dan Memberi Pendapat.

A. Syura dan Musyawarah

Musyawarah adalah prinsip pertama dalam kepemimpinan Islam. Al-Qur’an menyatakan dengan jelas bahwa pemimpin Islam wajib mengadakan musyawarah dengan orang yang mempunyai pengetahuan atau dengan orang yang dapat memberikan pandangan yang baik.

“Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan solat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya”. (Surah Asy-Syura, ayat 38).

Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah supaya melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabat beliau:

“Maka rahmat Allah-lah yang telah menyebabkan kamu berlemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh kerana itu maafkanlah mereka, mohonlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadaNya” (Surah ‘Ali Imran, ayat 159).Pelaksanaan musyawarah memungkinkan anggota organisasi Islam turut serta dalam proses membuat keputusan. Pada saat yang sama musyawarah berfungsi sebagai tempat mengawasi tingkah laku pemimpin jika menyimpang dari tujuan umum kelompok. Tentu saja pemimpin tidak wajib melakukan musyawarah dalam setiap masalah. Masalah rutin hendaknya diselesaikan dengan pendekatan berbeza dengan masalah yang berkaitan perbuatan kebijaksanaan. Apa yang rutin dan apa yang tidak harus diputuskan dan dirumuskan oleh setiap kelompok berdasarkan dan bersesuaian dengan ukuran, keperluan, sumber daya manusia, suasana dan lingkungan yang ada.

Apa yang pasti, pemimpin harus mengikuti dan melaksanakan keputusan yang telah diputuskan dalam musyawarah. Dia harus menghindari dirinya dari memanipulasi bermain kata-kata untuk menonjolkan pendapatnya atau mengungguli keputusan yang dibuat dalam musyawarah. Secara umum petunjuk berikut dapat membantu untuk menjelaskan ruang lingkup musyawarah:

i) Urusan-urusan pentadbiran dan eksekutif diserahkan kepada pemimpin.

ii) Persoalan yang memerlukan keputusan segera harus ditangani pemimpin dan dibentangkan kepada kelompok untuk ditinjau dalam pertemuan berikutnya atau langsung melalui telefon.

iii) Anggota kelompok atau wakil mereka harus mampu membuat pemeriksaan semula dan menanyakan tindakan pemimpin secara bebas tanpa rasa segan dan malu.

iv) Kebijaksanaan yang harus diambil, sasaran jangka panjang yang direncanakan dan keputusan penting yang harus diambil para wakil terpilih diputuskan dengan cara musyawarah. Masalah ini tidak boleh diputuskan oleh pemimpin seorang diri.


B. Keadilan dan Pemimpin yang Adil

Pemimpin seharusnya memperlakukan manusia secara adil dan tidak berat sebelah tanpa mengira suku bangsa, warna kulit, keturunan dan lain-lain. Al-Qur’an memerintahkan agar kaum Muslimin berlaku adil bahkan ketika berurusan dengan para penentang mereka.

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kamu berlaku adil.” (Surah An-Nisa’, ayat 58).

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil lebih dekat kepada taqwa.” (Surah Al-Ma’idah, ayat 8)

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu-bapa, dan kaum kerabatmu, sama ada ia kaya atau miskin, kerana Allah akan melindungi.” (Surah An-Nisa’, ayat 135).

Selain memenuhi prinsip keadilan yang menjadi asas tertegaknya masyarakat Islam, pemimpin organisasi Islam juga mesti mendirikan badan peradilan internal atau lembaga hukum untuk menyelesaikan pelbagai perbezaan atau pengaduan dalam kelompok itu. Anggota-anggota lembaga tersebut harus dipilih dari orang-orang yang berpengetahuan, arif dan bijaksana.

C. Kebebasan Berfikir dan Memberi Pendapat

Pemimpin Islam hendaklah memberikan ruang dan mengundang anggota kelompok untuk mengemukakan kritikannya secara konstruktif. Mereka dapat mengeluarkan pandangan atau masalah-masalah mereka dengan bebas, serta mendapat jawapan dari segala persoalan yang mereka ajukan. Al-Khulafa’ al-Rasyidin memandang persoalan ini sebagai unsur penting bagi kepimpinan mereka.

Ketika seorang wanita tua berdiri untuk memperbetul Saidina Umar ibn al-Khattab sewaktu beliau berpidato di sebuah masjid, beliau dengan rela mengakui kesalahannya dan bersyukur kepada Allah SWT, kerana masih ada orang yang mahu membetulkan kesalahannya. Pada suatu hari Saidina Umar pernah pula bertanya kepada umat Islam mengenai apa yang dilakukan oleh mereka jika beliau melanggar prinsip-prinsip Islam. Seorang lelaki menyebut bahawa mereka akan meluruskan dengan sebilah pedang. Lantar Saidina Umar bersyukur kepada Allah kerana masih ada orang di dalam lingkungan umat yang akan memperbetulkan kesalahannya.

Pemimpin hendaklah berjuang menciptakan suasana kebebasan berfikir dan pertukaran gagasan yang sihat dan bebas, saling kritik dan saling menasihati antara satu sama lain, sehingga para pengikutnya merasa senang membincangkan masalah atau persoalan yang menjadi kepentingan bersama. Seorang Muslim disarankan memberi nasihat yang ikhlas apabila diperlukan. Tamim bin Aws meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Agama adalah nasihat”, Kami berkata: “Kepada siapa?” Beliau menjawab: “Kepada Allah, Kitab-kitab-Nya, Rasul- Nya, pemimpin umat Islam dan kepada masyarakat kamu seluruhnya.” (Hadith Riwayat Imam Muslim).

Secara ringkas kepimpinan Islam bukanlah kepimpinan tirani dan tanpa koordinasi. Pemimpin Islam, setelah mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam, bermusyawarah dengan sahabat-sahabat secara objektif dan dengan penuh rasa hormat, maka selepas itu menjadi tanggungjawabnya untuk membuat keputusan dan tindakan dengan seadil-adilnya. Perlu difahami dan dingatkan bahawa pemimpin bertanggungjawab bukan hanya kepada para pengikutnya malah apa yang lebih penting ialah dia bertanggungjawab kepada Allah SWT di Akhirat nanti!

Sebagai kesimpulannya, di dalam pencarian model pemimpin dan kepimpinan Islam, empat elemen iaitu intelek, rohani, jasmani dan emosi hendaklah diperkukuhkan dan dimantapkan. Keempat-empat elemen ini perlu saling lengkap-melengkapi di dalam pembentukan karakter dan jati diri pemimpin yang unggul. Pastinya ilmu, iman, berhemah tinggi dan hikmah merupakan transformer penganjak yang mesti diaktifkan dan dipastikan terus mengaliri urat nadi kepimpinan umat masa kini dan generasi harapan pimpinan masa depan secara keseluruhannya. Ingatlah bahawa sesungguhnya generasi hari ini penentu kemandirian generasi mendatang. Kitalah rijal dan nisa’ penentu serta pembina hala tuju untuk masa depan agama, bangsa dan negara yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang!

Wallahu a’la wa a’lam.

Rabu, Oktober 27, 2010

Latihan RFID

Rabu, 27 Oktober 2010. Hari ini satu latihan tentang penggunaan teknologi sistem radio frequency identification (RFID) telah diadakan di Perpustakaan UTeM. Sesi latihan dijalankan oleh Pintaran IT Sdn. Bhd. sebagai memenuhi tawaran projek RFID yang ditawarkan kepada syarikat tersebut.

Skop latihan tertumpu kepada cara-cara menampal tag RFID, mengimbas buku yang sudah ditampal tag RFID, keselamatan bahan daripada pinjaman tidak sah dan penggunaan mesin layan diri. Latihan ini dijalankan oleh Jurutera Perisian Pintaran IT Sdn. Bhd. iaitu Mr. Heng Lee Kai.

Seramai 57 orang staf perpustakaan terlibat dengan latihan ini. Sebanyak 4 sesi latihan diadakan dan tempoh masa latihan bagi setiap kumpulan ialah selama 1 jam. Sesi Kumpulan 1 ialah dari jam 9.00 hingga 10.00 pagi manakala sesi Kumpulan 2 pula dari jam 10.30 hingga 11.30 pagi.

Pada sebelah petang, sesi Kumpulan 3 diadakan iaitu dari jam 2.00 hingga 3.00 petang. Sesi terakhir iaitu Kumpulan 4 diadakan pada jam 3.30 petang dan berakhir pada jam4.30 petang.

Aku menyertai Kumpulan 2 dan dalam kumpulan ini ada seramai 13 orang staf. Masing-masing tekun dengan penerangan daripada Mr. Heng dan sentiasa bertanya untuk mendapatkan lebih banyak maklumat tentang latihan ini.

Semoga dengan latihan ini, staf perpustakaan akan menjadi lebih mahir dengan teknologi terkini sistem RFID dan seterusnya membawa perpustakaan ke mercu kejayaan.


Ahad, Oktober 24, 2010

Saat Lafaz Sakinah

Bila membaca bait-bait lirik lagu Saat Lafaz Sakinah dendangan kumpulan Far East, terasa ianya sungguh menarik. Kepada mereka yang bergelar suami atau bakal suami, carilah kecantikan isteri anda, bukan mencari yang cantik.
Setelah anda sah bergelar suami dan isteri, sayangilah isteri anda sebagaimana anda menyayangi nyawa anda sendiri. Sesungguhnya dia sangat berharga. Di saat anda melafazkan akad nikah, ingatlah bahawa anda telah mengambil alih segala amanah yang sebelum ini terpikul ke atas walinya. Jadikanlah dia wanita syurga dengan segala kelebihan yang Allah SWT kurniakan buat dirimu...

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)..." (an Nisa':34)Saat Lafaz Sakinah

Heningnya…
Sunyi suasana…
Lafaz sakinah bermula

Apa rasa
Diterjemah hanya
Sebak abah, tangis ibunda

Adalah aku, wali puteriku
Serah kini amanahku ini pada mu
Nafkahilah dia, curah kasih dan cinta
Lebih dari yang ku berikan kepadanya

Dulu esakkannya sandar di bahuku
Tangisannya kini ku serah padamu
Bukan bermakna, dia bukan milikku
Fitrahnya perlukanmu

Jadikanlah dia wanita syurga
Mengerti benar akan maharnya
Taat itu bukan hanya pada nama
Indah ia pada maksudnya

Ku akur
Akan pesanmu
Puterimu kini amanahku

Iringilah
Dengan doamu
Bahagia kami dari redhamuSenario Saat Lafaz Sakinah

“Adalah saya, Mohd Saiful bin Awang, suami kepada Aishah binti Musa yang telah menerima tanggungjawab, dengan ini menyerahkan kepada isteriku mas kahwin sebanyak RM22.50 tunai. Oleh itu, hendaklah kamu, isteriku, menunjukkan taat setia kepadaku sebagai suami dengan mengikut segala perintah dan nasihatku selagi mana ianya tidak bercanggah dengan hukum Islam dan Undang-Undang Negara,” lafaz Saiful dengan suara yang perlahan dan tenang. Kemudian dia beralih kepada Aisyah yang telah sah menjadi isterinya. Tangan dihulur, dan Aisyah mencium lembut tangan suaminya.

Aisyah membetulkan simpuhnya. Dengan tenang dia menerima mas kahwin daripada suaminya dan melafazkan ikrar sakinah yang tertera di atas kertas di hadapannya.

“Adalah saya Aisyah binti Musa, isteri kepada kekanda dengan penuh kesyukuran menerima mas kahwin ini sebagai tanda ikatan murni dan suci dan akan menumpukan sepenuh perhatian terhadapmu dan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada kekanda, dan adinda mengharapkan kepada kekanda agar sentiasa memberi bimbingan dan nasihat serta tunjuk ajar demi kepentingn dan kebahagiaan bersama. Semoga Allah merestui perkahwinan kita,” lafaz Aisyah dengan suara yang penuh dengan getaran.

Ini adalah lafaz penyerahan mas kahwin dan penerimaan mas kahwin oleh pasangan pengantin baru tersebut. Sebelum itu, bapa Aisyah juga melafazkan penyerahan tanggungjawab beliau sebagai bapa kepada menantunya, agar dapat menjaga anak perempuannya dengan baik. Begitu juga dengan ibu Aisyah sendiri yang mengucap lafaz pesanan ibu kepada Aisyah yang baru bergelar isteri. Lafaz itu pula dijawab oleh Aisyah melalui lafaz ucapan terima kasih anak, iaitu Aisyah sebagai anak mengucapkan terima kasih kepada ibunya yang selama ini membimbing dan menjaganya dengan baik.

Kesemua lafaz ikrar sakinah ini dapat diperhalusi dan diuntai melalui upacara akad nikah yang diamalkan di beberapa buah negeri di Malaysia khususnya bagi pasangan yang baru mendirikan rumah tangga. Tujuannya ialah untuk menjana sebuah keluarga yang bahagia dan harmoni.

Apakah yang dimaksudkan dengan lafaz ikrar sakinah? Apa pula yang digambarkan sebagai keluarga sakinah? Bagaimana pula caranya untuk menjadikan sesebuah keluarga itu sebagai keluarga ‘sakinah mawaddah wa-rahmah’?

‘Sakinah’ bermaksud tenang dan tenteram. ‘Mawaddah’ pula memberi erti bahagia. Manakala ‘wa-rahmah’ menyatakan maksud mendapat rahmat atau bahagia. Lantunan daripada takrifan dan gambaran yang dipaparkan melalui perkataan-perkataan itu menghubungkan kita dengan sebuah ayat al-Quran, surah Ar-Rum, ayat 21, yang bermaksud:

“Dan di antara tanda-tanda-Nya bahawa Dia menciptakan jodoh untuknya daripada dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.”

Jelas ayat di atas menyatakan tujuan perkahwinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sempurna. Ini bermakna, keluarga sakinah bukan sahaja bererti keluarga yang tenang dan bahagia tetapi lebih daripada itu, iaitu perlunya cinta yang diberikan oleh suami kepada isteri dan keluarga dan juga sebaliknya, iaitu cinta dan taat setia isteri yang tiada berbelah bahagi terhadap suami dan keluarganya.

Lafaz ikrar sakinah yang dilaksanakan semasa upacara akad nikah memberi impak yang besar kepada permulaan pasangan melayari hidup sebagai suami dan isteri. Malah penyerahan dan penerimaan tanggungjawab yang berlaku dalam lafaz tersebut akan menginsafkan dan menyedarkan pasangan yang baru dan sudah lama berkahwin untuk sentiasa patuh pada tanggungjawab yang telah digariskan oleh syariat.

Bukan mudah untuk membentuk sebuah keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah. Namun, kesukaran dalam usaha mencari sakinah dalam hidup tidak akan terasa jika setiap manusia tahu tanggungjawab masing-masing sesama manusia dan juga kepada Allah SWT.

Faktor alam sekeliling boleh mengundang pelbagai penyelewengan dalam sistem kekeluargaan sehingga meruntuhkan sistem itu satu persatu. Sistem kekeluargaan dikatakan amat penting kerana pembentukan ummah bermula dari rumah. Keruntuhan sistem ini akan meruntuhkan ummah seterusnya memecahbelahkan masyarakat. Apabila masyarakat tidak sehaluan dan porak peranda, apakah akan berlaku pada negara, dan seterusnya dunia?

Keruntuhan rumah tangga, kecurangan suami atau isteri, keruntuhan akhlak remaja, perlakuan sumbang, dan keruntuhan moral dalam masyarakat seolah-olah sudah menjadi santapan mata dan telinga setiap hari. Masyarakat seolah-olah menerima keadaan ini dengan reda sepertinya keadaan ini sudah tidak dapat diperbetulkan lagi. Fenomena ini menjadi budaya dan stail hidup masa kini sehingga meminggirkan faktor agama.

Beberapa kajian telah dilakukan di Malaysia tentang penyelewengan tingkah laku seksual di kalangan suami atau isteri.

Salah satu daripada kajian itu dilakukan oleh Fazidah Mohd. Yusof, dari Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor, yang mendapati beberapa faktor berlakunya penyelewengan atau kecurangan di dalam sesebuah rumah tangga.

Antara faktor tersebut ialah faktor kurangnya penghayatan terhadap agama Islam, ekonomi yang tidak stabil, komunikasi sehala, psikologi, seksual, pendidikan, pengalaman lampau, dan tekanan emosi. Penyelewengan dalam institusi kekeluargaan
tersebut bukan sahaja berlaku kepada masyarakat Islam, malah semua agama menghadapi masalah yang sama. Hanya pendekatan untuk mengelak berlakunya penyelewengan itu berbeza dalam setiap agama.

Islam telah menggariskan panduan yang lengkap di dalam al-Quran sebagai rujukan kepada manusia menjalani hidup dengan sempurna. Salah satu panduan hidup yang sempurna bermula daripada pengukuhan sistem kekeluargaan. Bagaimana caranya untuk mengukuhkan sistem kekeluargaan sehingga terbentuk sebuah keluarga sakinah mawaddah wa-rahmah yang disebut-sebut itu?

Siri Kefahaman Keluaga Sakinah yang berlangsung di Pusat Kefahaman dan Pemikiran Islam (CITU), Universiti Teknologi Mara(UITM) telah diadakan pada 22-23 September 2005, bagi menggariskan beberapa ciri pembinaan keluarga sakinah.

Mufti Johor, Datuk Mohd. Nooh Gadot melalui ucapannya dalam bengkel tersebut berkata, sesebuah keluarga sakinah perlu mempunyai nilai kasih sayang, harmoni, keserasian, aman dan damai serta bertolak ansur. Kesemua nilai ini harus dibangunkan dan dijana atas dasar iman dan takwa mengikut perintah Allah SWT berpandukan al-Quran dan Sunnah, suami dan isteri juga harus menjalankan tanggungjawab mereka sebagaimana yang dikehendaki dalam Islam.

Sementara itu, Mufti Perak, Datuk Seri Harussani Zakaria dalam pembentangan kertas kerjanya berkata, solat berjemaah yang seharusnya dilaksanakan dalam sesebuah keluarga semakin pupus. Manakala, amalan makan bersama keluarga masih diamalkan yang bertujuan mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Allah SWT menjadikan setiap ciptaanNya berpasang-pasangan. Malam dan siang, langit dan bumi, daratan dan lautan serta banyak lagi contoh-contoh lain. Manusia juga diciptakan untuk memiliki pasangan masing-masing. Firman Allah SWT dalam Surah Yasin, ayat 36 yang bermaksud:

“Maha suci Allah yang menjadikan semua berpasangan dari sesuatu yang tumbuh di bumi, dari mereka (manusia) dan daripada sesuatu yang mereka tiada mengetahui.”

Seseorang yang telah mengambil keputusan untuk mendirikan rumahtangga harus sedar dan tahu kewajipan dan tanggungjawab yang akan dilaksanakan kelak. Membina sebuah keluarga bukan semudah yang disangka. Pelbagai ilmu dan pengalaman harus dikutip sepanjang tempoh perkahwinan sehingga ke akhir hayat. Yang paling penting, setiap pasangan sama ada suami atau isteri malah termasuk juga anak-anak tahu tanggungjawab dan peranan masing-masing.

Suami diberi tanggungjawab yang amat besar sebagai pemimpin keluarga. Kepimpinan seorang suami bukan bermakna dia berkuasa melakukan apa sahaja. Apa yang dimaksudkan sebagai kepimpinan ialah seorang suami yang mampu memberi nafkah zahir dan batin kepada isterinya. Melayan isterinya serta keluarganya dengan baik, menjadi pelindung kepada keluarganya dan yang paling penting harus menjadi pendakwah dalam keluarganya.

Untuk menerapkan nilai-nilai mulia dalam keluarga, suami harus mempunyai pekerti yang baik, menjaga setiap perlakuan dan sentiasa muhasabah diri. Akhlak yang baik ini akan menjadi ikutan kepada isteri dan anak-anaknya kelak. Rasullullah SAW bersabda yang bermaksud:

“Hendaklah kamu memberi nasihat yang baik terhadap perempuan (isteri) dengan cara yang baik, sesungguhnya mereka dijadikan daripada tulang rusuk paling atas. Sekiranya kamu cuba untuk meluruskannya, maka ia akan patah. Sekiranya kamu biarkan nescaya ia akan berterusan dalam keadaan bengkok.”

Isteri juga mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam keluarga. Ketaatan dan kesetiaan seorang isteri menjamin kebahagiaan rumahtangga yang dibina. Isteri harus menjaga kehormatan dirinya semasa ketiadaan suami selain ikhlas dan sabar menjaga anak-anak dan harta dalam rumah tangga.

Peranan isteri bukan sahaja memelihara apa yang telah disebutkan di atas. Selain daripada itu, seorang isteri yang baik akan sentiasa ikhlas menyayangi suaminya tidak kira semiskin mana atau serendah mana taraf antara suami berbanding isteri. Nilai hormat ini semakin pupus apatah lagi dengan tuntutan hidup masa kini yang menyebabkan isteri bersama-sama mengambil alih tugas suami dalam mencari nafkah. Seringkali, pengaruh luar rumah (persekitaran dan tempat kerja), akan mempengaruhi psikologi dan pandangan isteri terhadap peranannya yang sebenar sebagai penyeri rumah tangga.

Apabila suami atau isteri tahu dan sedar tanggungjawab masing-masing, pembentukan keluarga sakinah akan tercapai. Sebuah keluarga yang sakinah bukan sahaja boleh dibentuk melalui peranan isteri dan suami malah meliputi anak-anak dan ahli keluarga yang lain. Oleh itu, keluarga yang dibentuk harus padat dan lengkap secara berterusan dan konsisten mengamalkan nilai-nilai sakinah yang telah diunjurkan dalam al-Quran dan Sunnah.

Rumah tangga lebih bermakna jika dijadikan tempat berdakwah bagi ahli keluarganya. Melaksanakan suruhan Allah dan taat pada setiap apa yang digariskan oleh Allah SWT dan seterusnya menguar-uarkan jaminan syurga kepada isteri dan anak-anak yang soleh dan solehah.

Selain itu, rumah tangga juga menjadi tempat pengumpulan ilmu dan agar dapat menghasilkan insan-insan yang bijak dalam menilai sesuatu. Ilmu yang dikumpul boleh menghasilkan pusat nasihat-menasihati dalam keluarga yang sering menghadapi risiko pengaruh negatif dari luar. Insan-insan yang bijak yang lahir daripada keluarga sebegini akan menjadi masyarakat yang mantap akhlaknya, seterusnya membina pembangunan negara yang cemerlang.

Seterusnya, rumah tangga yang sakinah akan menjadi pusat kemuliaan bagi keluarga yang lain. Memastikan keluarga menjadi contoh kepada keluarga yang lain memerlukan kerjasama setiap ahli keluarga. Ini adalah dakwah yang paling besar yang boleh dilakukan oleh institusi kekeluargaan dalam membentuk masyarakat yang madani dan hadhari.

Kemuliaan dan keindahan dalam keluarga sakinah wujud hasil daripada nilai cinta kepada Allah secara berterusan.

Penghayatan terhadap agama Islam secara konsisten dan tulus bermula daripada pekerti seorang suami dan isteri kepada anak-anaknya. Ketaatan kepada Allah menjadikan setiap hati manusia akan tunduk dan takut kepada seksaan di akhirat kelak.

Setiap individu harus mempertingkatkan kefahaman berkaitan dengan konsep penghayatan Islam secara menyeluruh merangkumi peranan mereka sebagai pendakwah dan khalifah Allah di muka bumi ini. Dengan penghayatan ini, bukan sahaja kita dapat membentuk keluarga sakinah dengan mudah, malah secara keseluruhannya dapat pula membina dan membentuk sebuah negara yang ‘sakinah mawaddah warahmah’.

Ifa Dan Telefon Bimbit Baru

Sebaik selesai meraikan majlis ringkas sambutan ulangtahun perkahwinan kami, giliran aku pula membuat surprise.

Pagi tadi aku ke sebuah kedai telekomunikasi di Batu Berendam untuk membeli sebuah telefon bimbit. Setelah membelek-belek beberapa buah telefon, aku akhirnya bersetuju memilih telefon bimbit jenis gelungsur. Boleh tahan juga harganya tetapi itulah yang ingin aku hadiahkan kepada Ifa.

Hari ini juga menjadi satu sejarah bagi Ifa kerana memiliki telefon bimbitnya sendiri. Telefon bimbit berjenama Nokia X3 ini memiliki gajet-gajet yang bersesuaian dengan teknologi masa kini dan menarik dari segi rekabentuknya.

Sewaktu mengumumkan hadiah itu, senyuman Ifa meleret. Aku tahu itu yang diingini selama ini dan aku buat-buat tidak mendengarnya. Tapi hari ini ianya menjadi kenyataan.

Sebenarnya faktor utama pembelian telefon bimbit ini ialah bagi memudahkan komunikasi terutama semasa menghantar dan mengambilnya ke pusat tuisyen. Walau bagaimanapun ada 'perjanjian' di antara aku dengan Ifa semasa menyerahkan telefon bimbit tersebut dan beliau bersetuju dengan 'perjanjian' tersebut. Macam biasalah, kena rajin, kena lulus peperiksaan dan sebagainya.

"Terima kasih ayah dan emak...", ucap Ifa perlahan.

Dulu Arif juga aku hadiahkan sebuah telefon bimbit tetapi tidak lama kemudian telefon bimbitnya hilang kerana ada yang 'berkenan' sewaktu menghadiri kelas tuisyen. Akhirnya Arif membeli semula telefon bimbitnya sendiri dengan mengumpul wang saku yang aku berikan kepadanya setiap pagi.

Diharapkan Ifa tidak leka dengan telefon baru itu dan berharap ia menjadi perangsang kepadanya untuk terus berjaya. Benda baru memang macam itu....

Ulangtahun Perkahwinan Ke-15

23 Oktober 2010. Tengah hari itu, sebaik aku keluar bilik, anak-anak sudahpun bersedia di pintu dan meminta aku dan Ida menutup mata. Bagi memastikan kami berdua benar-benar tidak nampak, mereka menutup mata kami dengan sehelai kain tudung.

"Kejutan apa ini?", bisik hatiku. Hati tertanya-tanya apa pula suprise yang bakal dibuat oleh anak-anak. Yang hairannya keempat-empat anak ini sepakat.

"OK. Sekarang baru boleh buka mata..", kata Ifa.

Akhirnya kain yang menutupi mata dibuka. Semua bersorak.

"Selamat Ulangtahun Perkahwinan Ke-15, emak dan ayah...", ucap Ifa dan Arif diikuti Miza dan Alim. Mereka kemudiannya bersalaman dengan kami. Keempat-empatnya lantas bersama-sama menghulurkan hadiah.

Sungguh terharu melihatkan suasana ketika itu.

Arif dan Ifa kemudian membuka kotak kek dan memasang lilin. Kami berdua bersama-sama memegang pisau plastik pemotong kek dan kemudian meniup lilin. Mereka kemudian bertepuk tangan. Kek berwarna cokelat itu dipotong dan dibahagi-bahagikan.

Sekeping kad ucapan diserahkan untuk aku baca. Happy Aniversary To A Special Mum & Dad. Kata-kata penghargaan dan terima kasih kerana membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Itulah ucapan daripada Arif, Ifa, Miza dan Alim dalam kad ucapan tersebut.

Hadiah yang diberikan aku buka depan mereka. Sekeping frame gambar dan juga mug besar. Lebih aku teruja ialah ungkapan di sisi mug tersebut berbunyi, "Behind every successful person is a loving family".

Sebenarnya jika dikira ulangtahun perkahwinan aku jatuh pada 21 Oktober setiap tahun dan tahun ini aku tidak dapat meraikannya kerana terpaksa menghadiri program di Kuala Lumpur. So, sambutan ini kira belatedlah...

Memang pandai anak-anak aku ni berlakon. Mereka bergabung tenaga dan bersama-sama mengumpul duit sekolah dan donate seorang sedikit buat beli hadiah. Mereka berpakat dengan Mak Andak untuk buat surprise. Kejutan yang baik tidak mengapa...

"Terima kasih buat semua anak-anak ayah dan mak kerana mengingati ulangtahun perkahwinan kami", ucapkan aku kepada mereka berempat.

Aku berdoa semoga ikatan perkahwinan ini akan terus kekal selama-lamanya dan kesejahteraan dan kejayaan buat kami seisi keluarga.

Amin...